GDPR

Zásady ochrany osobních údajů spolku Bobřík

Uvedené Zásady se týkají shromažďování a zpracování osobních údajů, jejichž cílem je prezentovat činnost spolku Bobřík, dále jen „Bobřík“.

Správcem osobních údajů je Bobřík, se sídlem Galandova 1244/25, 163 00 Praha 6, IČ 22612785, vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L24392 (dále jen „Správce“).

1. Jaké osobní údaje Správce shromažďuje a zpracovává a k jakým účelům je využívá? Správce v souvislosti s požadavky zájemců o služby spolku Bobřík (dále jen „Uživatel“) shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v případě, že Uživatel se přihlásil na některou z našich akcí, a to: jméno a příjmení, e-mail, telefon, bydliště, datum narození a typ stravy dítěte. Také jméno a příjmení, e-mail a telefon zákonných zástupců. Tato data jsou nutná ke komunikaci s vámi a k řádné evidenci akcí.

2. Jak dlouho Správce údaje zpracovává? Správce zpracovává osobní údaje po dobu definovanou minimálně podmínkami konkrétních akcí, což je zpravidla 10 let, dále pak z archivních důvodů pro přehled Správce. Uživatel může kdykoliv požádat o výmaz svých osobních údajů. Tento požadavek bude vyřízen do 72 hodin od jeho prokazatelného obdržení.

3. Musím osobní údaje Správci poskytnout? Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a není jím podmíněna žádná funkcionalita ani přístup k informacím. Poskytnutí osobních údajů je tak nutné pouze v případě, že se chcete zúčastnit některé námi pořádané akce, která vyžaduje písemnou přihlášku.

4. Jakým způsobem Správce zajišťuje ochranu osobních údajů? Osobní údaje jsou ukládány do databáze na zabezpečeném uložišti. Přístup k osobním údajům zákonných zástupců má pouze předseda spolku, případně pověřená osoba, čímž je minimalizováno riziko neoprávněného přístupu nebo jiného zneužití osobních údajů. Přístup k osobním údajům dětí má pouze předseda spolku, případně pověřená osoba a to pouze po dobu konání našich akcí, čímž je minimalizováno riziko neoprávněného přístupu nebo jiného zneužití osobních údajů.

5. Komu Správce osobní údaje poskytuje nebo předává? Správce údaje Uživatelů předává pouze v případě přihlášení na některou z našich akcí a to například za účelem: evidence ubytovaných osob pro provozovatele ubytovacího zařízení, místně příslušný obecný úřad nebo pro evidenci data narození pro získání slevy na vstupném. Správce údaje Uživatelů nepředává ani neposkytuje dalším třetím osobám nad rámec výše uvedených skutečností.

6. Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů? V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů.

7. Jak Správce informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně? Uživatel je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když Správci poskytuje některé osobní údaje, a to formou odkazu na tento dokument, který je veřejně dostupný na internetové stránce www.bobrik.info.

 8. Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů? Odpovědnou osobou Správce, která dohlíží na ochranu osobních údajů je Libor Cetl. Na tuto osobu se můžete obracet s veškerými dotazy, požadavky a námitkami ohledně zpracování vašich osobních údajů. V případě nespokojenosti řešení vašeho požadavku s odpovědnou osobou se můžete obrátit na dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

9. Platnost Zásad? Tyto Zásady mohou být kdykoliv změněny vystavením nových Zásad na webové adrese: www.bobrik.info. V případě nesouhlasu s novým zněním Zásad můžete požádat o výmaz osobních údajů.

Tyto Zásady jsou platné od 25. 5. 2018